new york51 546 42 us GRC

Αναβολικά στεροειδή

Anabolic steroids: Benefits, side effects, and how they work in the body

?χετε πληροφορ?ες για τα αναβολικ?; Η ομ?δα των συνθετικ?ν φαρμ?κων ε?ναι γνωστ? ως αναβολικ? στεροειδ?. Τα στεροειδ? χρησιμοποιο?νται στον κ?σμο του bodybuilding και της φυσικ?ς κατ?στασης για την αν?πτυξη των μυ?ν. Τα οφ?λη ?ναντι των μειονεκτημ?των των στεροειδ?ν ?χουν γ?νει μια συνεχ?ς συζ?τηση για τους ανθρ?πους τ?ρα. Αυτ? το ιστολ?γιο θα σας πει τα π?ντα για τα αναβολικ? στεροειδ?, συμπεριλαμβανομ?νων των πλεονεκτημ?των, των παρενεργει?ν κ.λπ.
Συνεχ?στε να διαβ?ζετε αυτ? το ιστολ?γιο για να μ?θετε π?ς τα στεροειδ? βοηθο?ν τον bodybuilder για μυ?κ? αν?πτυξη διατηρ?ντας παρ?λληλα τη μυ?κ? μ?ζα.

Τι ε?ναι τα αναβολικ? στεροειδ?;

Τα αναβολικ? στεροειδ? ε?ναι μια τεχνητ? εκδοχ? της τεστοστερ?νης. Η τεστοστερ?νη βοηθ? στη διατ?ρηση και την αν?πτυξη χαρακτηριστικ?ν του ανδρικο? φ?λου, ?πως η βαθι? φων?, οι τρ?χες στο πρ?σωπο και η αν?πτυξη των μυ?ν, που απαιτε?ται. Η τεστοστερ?νη υπ?ρχει επ?σης στο γυναικε?ο σ?μα αλλ? λιγ?τερες ποσ?τητες.
?ταν οι ?νθρωποι σκ?φτονται τα αναβολικ? στεροειδ?, αναφ?ρονται στα στεροειδ? ως φ?ρμακα που αναπτ?σσουν περισσ?τερα αναβολικ? αποτελ?σματα. Υπ?ρχουν δι?φοροι τ?ποι αναβολικ?ν στεροειδ?ν που οι ?νθρωποι χρησιμοποιο?ν σε τερ?στιες ποσ?τητες πα?ρνουν. Εκατομμ?ρια ?νθρωποι, κυρ?ως ?νδρες, κ?νουν κατ?χρηση αναβολικ?ν στεροειδ?ν σε ?να ορισμ?νο σημε?ο της ζω?ς τους.

Π?ς λειτουργο?ν τα αναβολικ? στεροειδ?;

Τα αναβολικ? στεροειδ? λειτουργο?ν δεσμε?οντας τις ορμ?νες του φ?λου στον εγκ?φαλο, παρ?μοια με τη φυσικ? τεστοστερ?νη. Αυτ? τους επιτρ?πει να β?ζουν μονοπ?τια πρ?σκρουσης που καθορ?ζουν τα ανδρικ? χαρακτηριστικ? και ενεργοποιο?ν τις σεξουαλικ?ς ορμ?νες και τα κ?τταρα που παρ?γουν πρωτε?νες. Αυτ? η πρωτε?νη χρησιμοποιε?ται απ? το σ?μα για την οικοδ?μηση μυ?κ?ς μ?ζας.

Λ?στα με τα 3 κορυφα?α αναβολικ? στεροειδ? στην αγορ?

Αφο? κατανο?σετε την ?ννοια των αναβολικ?ν στεροειδ?ν, θα πρ?πει επ?σης να γνωρ?ζετε τα κορυφα?α 3 αναβολικ? στεροειδ? που ε?ναι διαθ?σιμα στην αγορ?. Εδ? ε?ναι η λ?στα των αναβολικ?ν στεροειδ?ν που αν?κουν στην καλ?τερη κατηγορ?α.

1. Trenbolone

Ε?ναι γνωστ? ως τρεν στεροειδ?. Οι λ?τρεις του γυμναστηρ?ου και οι λ?τρεις της φυσικ?ς κατ?στασης ε?ναι ενθουσιασμ?νοι που ?χουν καλ? μυ?δες πλα?σιο και λαξευμ?νη σωματικ? δι?πλαση. Βρ?σκουν ν?ες τεχνικ?ς για να χτυπ?σουν μ?ζα και να γεμ?σουν τα χ?ρια με πιο χοντρο?ς μ?ες. Αυτ? τα ?τομα τε?νουν προς τις αναβολικ?ς ουσ?ες.
Το Trenbolone ε?ναι ?νας τ?πος αναβολικο? στεροειδο?ς που βελτι?νει την αποτελεσματικ?τητα και αυξ?νει την ταχ?τητα των μυ?κ?ν λειτουργι?ν. Θεωρε?ται ?νας συνθετικ?ς τ?πος στεροειδο?ς που ε?ναι δι?σημος σε ?λο τον κ?σμο. Ε?ναι ?να παρ?γωγο της τεστοστερ?νης και ε?ναι γνωστ? ως οξικ? τρενβολ?νη, τρεν και τρενβολ?νη.

2. Winstrol

Το Winstrol θεωρε?ται ως στεροειδ?ς μυ?κ?ς σκλ?ρυνσης που βοηθ? στην α?ξηση της μυ?κ?ς μ?ζας και στην αποτελεσματικ? κα?ση του λ?πους. Το Winstrol, αυτ? το ε?δος αναβολικο? στεροειδο?ς, ε?ναι το καλ?τερο για προπ?νηση και ενδυν?μωση. Χρησιμοποιε?ται μ?νο του ? με ?λλους τ?πους φαρμ?κων. Το Winstrol αν?κει στην κατηγορ?α φαρμ?κων που ε?ναι γνωστ? ως πρ?γραμμα III των αναβολικ?ν στεροειδ?ν. Δεν ?χει επιβεβαιωθε? ε?ν το Winstrol ε?ναι ασφαλ?ς και αποτελεσματικ? για παιδι? ? ?χι.

Υπ?ρχουν πολλ?ς παρεν?ργειες του Winstrol, ?πως αλλαγ?ς στην ?μμηνο ρ?ση, ναυτ?α, ?μετος, πρ?ξιμο στον αστρ?γαλο, αλλαγ?ς στο χρ?μα του δ?ρματος, εμφ?νιση ακμ?ς κ.λπ.

Οφ?λη των αναβολικ?ν στεροειδ?ν

Υπ?ρχουν πολλ? οφ?λη απ? τη λ?ψη αναβολικ?ν στεροειδ?ν. Ε?ν ενδιαφ?ρεστε να χρησιμοποι?σετε αυτ? τα στεροειδ?, πρ?πει να διαβ?σετε τα παρακ?τω οφ?λη.

1. Με?ωση του χρ?νου αποθεραπε?ας

?σοι χρησιμοποιο?ν αναβολικ? στεροειδ? γνωρ?ζουν ?τι ο χρ?νος αποθεραπε?ας τους μει?νεται αυτ?ματα. Το καλ?τερο ε?ναι ?τι τα αναβολικ? στεροειδ? συχν? ρυθμ?ζουν την παραγωγ? κορτιζ?λης απ? το σ?μα ?ταν το σ?μα αισθ?νεται ?γχος. Με αυτ?ν τον τρ?πο, βοηθ? στον χρ?νο αποθεραπε?ας για τραυματισμο?ς και μυ?κ? τρα?ματα. Θα σας επιτρ?ψει επ?σης να αυξ?σετε την αντοχ? σας κατ? την ?σκηση.

2. Α?ξηση μυ?κο? μεγ?θους

Χωρ?ς αμφιβολ?α, τα αναβολικ? στεροειδ? αυξ?νουν τα επ?πεδα τεστοστερ?νης στο σ?μα. Επιτρ?πει την εισαγωγ? περισσ?τερου επιπ?δου τεστοστερ?νης στο σ?μα. Η τεστοστερ?νη ε?ναι ?να σημαντικ? συστατικ? για την α?ξηση της μυ?κ?ς μ?ζας.

3. Με?ωση του σωματικο? λ?πους

Τα αναβολικ? στεροειδ? βοηθο?ν στη με?ωση του σωματικο? λ?πους. Ως αποτ?λεσμα, θα αυξ?σει επ?σης τον μεταβολικ? ρυθμ?. Μερικο? επαγγελματ?ες πιστε?ουν ?τι τα αναβολικ? στεροειδ? μπορο?ν να οξειδ?σουν το λ?πος, το οπο?ο ε?ναι γνωστ? ως οξε?δωση λιπιδ?ων. Αντιπροσωπε?ει τη χρ?ση λιπαρ?ν οξ?ων για παραγωγ? εν?ργειας.

Παρεν?ργειες αναβολικ?ν στεροειδ?ν

Μαζ? με τα οφ?λη, υπ?ρχουν πολλ?ς παρεν?ργειες και στη χρ?ση των αναβολικ?ν στεροειδ?ν. Εδ? ε?ναι ο κατ?λογος των παρενεργει?ν των αναβολικ?ν στεροειδ?ν.

• Δι?γκωση προστ?τη
• Σοβαρ? ακμ?
• Υψηλ? π?εση του α?ματος
• Αλλαγ?ς του εμμηνορρο?κο? κ?κλου
• Αλλ?ζει η σεξουαλικ? ορμ?
• Αυξημ?νος αριθμ?ς ερυθρ?ν αιμοσφαιρ?ων
• Μει?νει την καλ? χοληστερ?λη και αυξ?νει το επ?πεδο της κακ?ς χοληστερ?λης
•  Και πολλ? ?λλα

Ακ?μη και το μακροπρ?θεσμο πρ?βλημα υγε?ας που προκαλε?ται απ? τα αναβολικ? στεροειδ? περιλαμβ?νει σοβαρ? ιατρικ? προβλ?ματα ?πως νεφρικ? προβλ?ματα, πνευμονικ?ς παθ?σεις, θρ?μβους α?ματος, ηπατικ? ν?σο, καρδιακ?ς προσβολ?ς και θρ?μβους.
Π?ς να επιλ?ξετε τα καλ?τερα αναβολικ? στεροειδ?
Εδ? θα σας πο?με μερικ? β?ματα που θα σας βοηθ?σουν να επιλ?ξετε τα καλ?τερα αναβολικ? στεροειδ?. Ε?ν επιλ?ξετε τα καλ?τερα αναβολικ? στεροειδ? ακολουθ?ντας τα παρακ?τω β?ματα, τ?τε ε?στε σε θ?ση να επιτ?χετε τους στ?χους σας στο bodybuilding και στη φυσικ? κατ?σταση.

1. Κλινικ? αποδεδειγμ?νες δοσολογ?ες

Τρεις κ?ψουλες αναβολικ?ν στεροειδ?ν την ημ?ρα προτε?νονται να ληφθο?ν απ? τους ανθρ?πους. ?σον αφορ? την αγορ? αναβολικ?ν στεροειδ?ν, προτε?νεται να επιλ?ξετε τα στεροειδ? που συνοδε?ονται απ? υψηλ?ς ποσ?τητες αποδεδειγμ?νων ουσι?ν.

2. Καλ? αξ?α και τιμ?ς

Υπ?ρχουν πολλ? στεροειδ? διαθ?σιμα στην αγορ?. Ορισμ?να στεροειδ? ε?ναι λιγ?τερο ακριβ? απ? ?λλα. Προτε?νεται να συγκρ?νετε την τιμ? και τις τιμ?ς δ?ο ? τρι?ν τ?πων στεροειδ?ν και στη συν?χεια να επιλ?ξετε τα καλ?τερα αναβολικ? που δ?νουν καλ? αποτελ?σματα σε προσιτ?ς τιμ?ς.

3. Παρ?δοση σε ?λο τον κ?σμο

Τα στεροειδ? θεωρο?νται παρ?νομα σε δι?φορες περιοχ?ς της χ?ρας. Οι ?νθρωποι απαγορε?εται να χρησιμοποιο?ν αναβολικ? στεροειδ? σε τ?τοιες περιοχ?ς της χ?ρας. Αυτ?ς ε?ναι ο λ?γος που προτε?ναμε την αγορ? αναβολικ?ν στεροειδ?ν με δωρε?ν διεθν? πολιτικ? αποστολ?ς.

4. Διαφαν? δοσολογ?α και συστατικ?

Πολλ? στεροειδ? αποτελο?νται απ? μη αναγνωρισμ?να συστατικ? και προσαρμοσμ?να με?γματα. Ε?ν τα στεροειδ? δεν προσδιορ?ζουν τη δ?ση και τα συστατικ?, δεν πρ?πει να τα χρησιμοποιε?τε. Προτε?νεται να εξετ?σετε τη διαφ?νεια της δοσολογ?ας και των συστατικ?ν για να βρε?τε τα καλ?τερα αναβολικ? στεροειδ?.

συμπ?ρασμα

Τα ?τομα που χρησιμοποιο?ν στεροειδ? για μη ιατρικο?ς λ?γους συν?θως τα λαμβ?νουν σε μεγ?λες ποσ?τητες, κ?τι που δεν ε?ναι καλ? για την υγε?α τους. Επ?σης, ορισμ?νες μορφ?ς αναβολικ?ν στεροειδ?ν δημιουργο?νται ειδικ? για την α?ξηση των ικανοτ?των απ?δοσης. Συνιστ?ται π?ντα να μην κ?νετε κατ?χρηση αναβολικ?ν στεροειδ?ν, διαφορετικ? θα βλ?ψει την υγε?α σας.

 

Περισσότερα ιστολόγια


ΨΑΧΝΩ

Περισσότερα προϊόντα 40.000+ αγοραστές σε όλο τον κόσμο

ΣΥΓΚΡΙΝΩ

Ποσότητα Τιμή 65% κάτω από την τιμή της αγοράς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Ασφαλείς πληρωμές Ευκολία Σειρά

Διανομή

26000 θέσεις εργασίας
Παγκόσμιος